Banner image

In deze privacyverklaring wordt informatie gegeven over welke gegevens verzameld worden en hoe hiermee omgegaan wordt.

Stad Halle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), elders ook  GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd. 

Dit betekent dat wij:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is;
  • passende technische en organisatorische maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligen;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • de rechten omtrent persoonsgegevens respecteren.

Bij vragen over deze privacyverklaring kan je steeds contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Stad Halle
Oudstrijdersplein 18
1500 Halle
info@halle.be
T 02 365 99 00

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden door stad Halle verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • om haar wettelijke opdrachten te kunnen vervullen
  • om de gevraagde dienstverlening of subsidie te kunnen verstrekken
  • in verband met de deelname aan de activiteiten van stad Halle
  • voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mits toestemming betrokkene). Deze toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens die de stad Halle verwerkt, worden enkel gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor het verstrekken van de dienst waarvoor zij ingezameld werden of indien er een wettelijke basis of verplichting voor geldt.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen.

De stad Halle deelt geen persoonsgegevens met partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van min-zestienjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stad Halle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen.

Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dit heeft impact op het al dan niet verlenen van de dienst.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Er geldt een uitzonderingsgrond op het verstrekken van informatie indien dit onevenredig veel moeite kost.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij om ons meteen te contacteren. Als stad Halle geen gehoor geeft aan jouw klacht binnen de 30 dagen na ontvangst, kan de klacht ingediend worden bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (contactgegevens onderaan).

Archivering

Er kan een verdere verwerking gebeuren met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Dit wordt niet beschouwd als onverenigbaar met de aanvankelijke doeleinden. In dit kader mogen persoonsgegevens langer bewaard worden.

Cookiebeleid

Alle informatie hierover vind je terug in ons cookiebeleid.

Wijziging privacyverklaring

Stad Halle kan zijn privacyverklaring wijzigen. De wetgeving is in volle ontwikkeling waardoor deze een impact kan hebben op deze privacyverklaring. De laatste wijziging gebeurde op 29 mei 2019.

Contactinformatie VTC

VTC is de Vlaamse Toezichtcommissie en is de instantie waar je als burger terecht kan indien je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Meer informatie over privacy/GDPR en hoe en wanneer je de klacht kan indienen bij het VTC, kan je vinden op https://overheid.vlaanderen.be/vlaamse-toezichtcommissie.